โอกาสสร้างรายได้เสริมมาถึงแล้วสำหรับร้านค้าทรูฯ
พ่อค้า แม่ค้า แค่แนะนำลูกค้าติดตั้ง เน็ตบ้านทรูออนไลน์

ร้านค้าทรูฯ สามารถแนะนำลูกค้าสมัครเน็ตบ้านทรูออนไลน์ รับไปเลย 100.- / จุดติดตั้ง*

แค่ทำ 3 ขั้นตอนตามนี้

 1. เข้าแอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
 2. กดที่เมนู true online เน็ตทรู สร้างรายได้
 3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และเลือกแพ็กเกจที่ลูกค้าสนใจระยะเวลาส่งเสริมการขาย

1 พฤษภาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นตัวแทนแนะนำร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมเป็นตัวแทนต้องเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ (“ร้านค้า”) ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ กับบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”) เรียบร้อยแล้ว โดยร้านค้าตกลงดำเนินการตามเงื่อนไข รูปแบบและวิธีการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ร้านค้าตกลงเป็นตัวแทนแนะนำลูกค้าในการติดตั้งทรูออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ตามที่กำหนดเท่านั้น
 2. ร้านค้าที่ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ผ่านช่องทางบริการที่ร้านค้ากำหนดไว้เท่านั้น โดยร้านค้าจะต้องกำหนดวันและเวลาในการให้บริการ และมีป้าย หรือแสดงสัญลักษณ์ของทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ให้ชัดเจนในช่องทางดังกล่าว หากร้านค้ามีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางของร้านค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ร้านค้าจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน โดยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนเริ่มดำเนินการ
 3. ร้านค้าต้องไม่ยินยอมให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดล่วงรู้ หรือใช้รหัสผ่านสำหรับการให้บริการของร้านค้า และร้านค้าจะต้องแจ้งให้บริษัท ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที หากสงสัยว่ามีบุคคลใดนำรหัสเฉพาะของร้านค้าไปใช้ ทั้งนี้ร้านค้ายอมรับว่า หากมีการทำรายการที่เกี่ยวกับบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยใช้รหัสผ่านดังกล่าวของร้านค้า ให้ถือว่าเป็นการกระทำของร้านค้าเองทุกประการ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ ภายใต้บัญชีของร้านค้าจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าวนั้น ในกรณีที่ร้านค้าใช้รหัสผ่านทำรายการใดอันเกี่ยวเนื่องกับบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ร้านค้าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้อีก และร้านค้าต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ
 4. ร้านค้าตกลงไม่ว่าจ้าง แต่งตั้ง หรือกระทำการใด เสมือนแต่งตั้งตัวแทน หรือเชิดบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดให้เป็นตัวแทน หรือตัวแทนช่วง หรืออนุญาตให้บุคคลใดเพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งร้านค้าจะไม่โอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีที่ร้านค้าได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน โดยร้านค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทน ตัวแทนช่วง หรือผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ให้บริษัททราบเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ได้รับการแต่งตั้งช่วงดังกล่าวจะต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ ร้านค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อบริษัทในการกระทำใดๆ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นได้กระทำไป เสมือนหนึ่งว่าร้านค้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ
 5. ร้านค้าตกลงรับผิดชดใช้ต่อบริษัทสำหรับความเสียหายใดๆ ที่ได้รับอันเนื่องมาจากการที่ร้านค้าและ/หรือกรรมการ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทนของร้านค้า กระทำผิด หรือละเมิดข้อตกลงใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือทุจริตเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยร้านค้าตกลงรับผิดชอบตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทุกประการ และภายในระยะเวลาบริษัทกำหนด
 6. บริษัทตกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่ร้านค้าเพื่อตอบแทนการแนะนำลูกค้า ติดตั้งทรูออนไลน์ ตามอัตราค่าตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงินที่ระบุข้อตกลงทางพาณิชย์สำหรับตัวแทนแนะนำทรูออนไลน์ โดยอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราซึ่งรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทุกประการ และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมให้แก่ร้านค้าอีกแต่อย่างใด อนึ่ง บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนที่ระบุไว้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทมีสิทธิ์ไม่ชำระค่าตอบแทนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้กับร้านค้า หากปรากฏว่าร้านค้ามิได้ทำตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 7. ทรูสมาร์ตเมอร์ชันต์ หรือทรูมันนี่ มีสิทธิบอกเลิกการเป็นตัวแทนแนะนำทรูออนไลน์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยการแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังอีกฝ่ายหนึ่งไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
 8. กรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ร้านค้ารับทราบ และตกลงให้การเป็นตัวแทนแนะนำทรูออนไลน์ของร้านค้าเป็นอันสิ้นสุดลงทันที โดยบริษัทไม่จำต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือ

  8.1 การระบุข้อมูลที่เป็นเท็จในการสมัคร และ/หรือในเอกสารอื่นใดที่ส่งมอบให้แก่บริษัท หรือ

  8.2 ร้านค้าแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงใดๆ ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่บริษัท

 9. เมื่อการเป็นตัวแทนแนะนำทรูออนไลน์สิ้นสุดลงไม่ว่าในกรณีใด ร้านค้าจะต้องระงับ เพิกถอนการใช้เครื่องหมายและสื่อโฆษณาทั้งหมดอันเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนแนะนำทรูออนไลน์ ด้วยค่าใช้จ่ายของร้านค้าเองทั้งสิ้นทันที
 10. ในกรณีที่บริษัท มีเหตุสงสัยอันเกี่ยวเนื่องกับการทุจริต การให้บริการผิดวัตถุประสงค์/ผิดปกติวิสัย การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีจงใจใช้บริการเพื่อเพิ่มจำนวนยอดการใช้งาน และ/หรือเหตุอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร บริษัท มีสิทธิระงับการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ของร้านค้าได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีนี้ร้านค้าตกลงและรับทราบว่าบรรดารายงาน รายละเอียดต่าง ๆ และ/หรือดุลพินิจที่เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวซึ่งบริษัทจะได้แจ้งให้ร้านค้าทราบนั้นถือเป็นที่ยุติ
 11. บริษัท มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บรรดาภาษีอื่นใดที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือเงินอื่นใดตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ออกจากเงินที่จะต้องชำระให้แก่ร้านค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ก่อนชำระให้ร้านค้านั้น รวมถึงร้านค้ามีหน้าที่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมถึงออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ตามภาระหน้าที่และตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และร้านค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ถ้ามี) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แต่เพียงผู้เดียว
 12. ร้านค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบ และให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า มีผลผูกพันร้านค้านับแต่วันที่บริษัทกำหนดไว้เป็นต้นไป
 13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศใช้ หรือกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

 

พิเศษเฉพาะร้านค้า
ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ฟีเจอร์ใหม่ พ่อค้า แม่ค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ใช้ฟรี 30 วัน!
ฟีเจอร์ใหม่ พ่อค้า แม่ค้า

ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ใช้ฟรี 30 วัน!

ร้านปลอดภัย ติดเน็ตทรู ออนไลน์ พร้อมกล้อง CCTV
ร้านปลอดภัย ติดเน็ตทรู ออนไลน์ พร้อมกล้อง CCTV

ในราคาเริ่มต้นเพียง 699 บาท/เดือน

กดได้กดดี รับของฟรีทุกวัน
กดได้กดดี รับของฟรีทุกวัน

ร้านค้าทรูฯ ร่วมสนุกเล่นเกม กดได้กดดี รับของฟรีทุกวัน แค่เข้าใช้แอป True Smart Merchant ลุ้นรับรางวัลทรูพอยท์ เน็ตฟรี โทรไม่อั้น ทรูฟู้ด และแม็คโครคลิก

ร้านค้าทรูรับเงินง่ายได้ทุกวัน
ร้านค้าทรูฯ รับเงินง่าย ได้ทรูพอยท์ทุกวัน

รับทรูพอยท์เยอะกว่าเดิม แค่ตั้งป้ายและชวนลูกค้าสแกน/โอนจ่ายผ่าน QR ทรู ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับทรูพอยท์ 10 คะแนน/รายการ

ร้านค้าทรูฯ ใช้เน็ตแรงทั้งปี ฟรี 12 เดือน
ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์

พิเศษสุดๆ เฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ใช้เนต True Gigatex Fiber ฟรี นาน 12 เดือน สมัครเลย โทร. 1326 หรือ ทรู ช็อป ทุกสาขา

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับส่วนลด 150 บาท (นาน 12 เดือน) เมื่อสมัครทรูมูฟ เอช รายเดือน แพ็กเกจ Special Unlimited Plus เล่นเน็ตแรงไม่อั้น ความเร็ว 10 Mbps แถมดูหนัง กีฬา ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID ฟรี!
เฉพาะพ่อค้า แม่ค้าทรูที่ใช้ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับส่วนลด 150 บาท (นาน 12 เดือน) เมื่อสมัครทรูมูฟ เอช รายเดือน แพ็กเกจ Special Unlimited Plus เล่นเน็ตแรงไม่อั้น ความเร็ว 10 Mbps แถมดูหนัง กีฬา ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID ฟรี!

รับส่วนลด 150 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 4 Mbps ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
คนอื่นไม่ได้ แต่พ่อค้า แม่ค้าทรูฯ ได้

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จ่ายเพียง 150 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 4 Mbps ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน (นาน 12 เดือน) ดู TrueID ฟรี เล่น Wifi ฟรี ไม่จำกัด